Hos Nosemaan har vi lang erfaring i at analysere bier for sygdomme Nosema. Vi laver nosema analyser hvert år, for en lang række biavlere i Danmark, Norge, Sverige, Finland og enkelte fra Holland. Det er lavet enkelt for dig og svaret har du i løbet af ganske kort tid.

Nosemasygen har vist sig at være en af de mest omkostningstunge problemer i biavlen. Vitaliteten og arbejdsevnen falder og familierne svækkes generelt, livslængden reduceres, immunforsvaret svækkes, bierne bliver sløve og honningudbyttet og bestøvningseffektiviteten reduceres.

Ved at teste bifamilierne for nosema, har avleren mulighed for at gribe ind tidligt og foretage en avlsmæssig hensigtsmæssig planlægning.

I Danmark har undersøgelser vist, at i en periode 1989 – 2005, hvor der er testet for nosema, er antallet af inficerede prøver faldet markant. Se www.biavl.dk.

Selv om nosemasyge nu ikke længere er så stort et problem i dansk biavl, har både Danmarks Biavlerforening, dronningeavlere og private biavlere valgt at fortsætte med at teste. Meget tyder på, at den udvælgelse, som er følge af testningen, betyder, at danske bier gennem årene er blevet mere og mere modstandsdygtige over for nosema.

Vi kan teste for nosema uanset om det drejer sig om nosema apis eller nosema cerana, men ikke med fuldstændig sikkerhed fastslå om det er den ene eller den anden, men nosema apis danner de største sporer.